KW Klip-Stop til hund, kat og gnavere

99,00 kr.

1999 på lager

Produkt beskrivelse

KW Klip Stop til hunde, katte og gnavere

KW Klip-Stop standser blødning ved negleklipning. Påføres med en vatpind på den blødende negleende. Blødningen standser omgående.

KW KLIP-STOP (5540)
 
Advarsel
H318: Forårsager alvorlig øjenskade. H290: Kan ætse metaller. H302: Farlig ved indtagelse. H315: Forårsager hudirritation. P305+P351+P338: Ved kontakt med øjnene: skyld forsigtigt med vand i flere minutter. Fjerne eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Sikkerhedsdatablad

Søg efter en vare her